UNWE
BG EN
ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ :: http://ucsd.unwe.bg/

МИСИЯ

Осъществяване на изследвания в областта на устойчивото развитие и разработване на механизми и инструменти (пазарни и административни) за постигане на еколого-съобразно и социално справедливо икономическо развитие.

Популяризане на политиките на ЕС и ООН за устойчиво развитие сред академичната общност и бизнеса.

Активно сътрудничество с водещи чужди изследователски институции и организация на национални и международни конференции и кръгли маси като средство за обмяна на идеи и практически опит.