UNWE
BG EN
ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ :: http://ucsd.unwe.bg/

 

Университетският център за устойчиво развитие представи публично резултатите от научното изследване „Политики и инструменти за стимулиране на инвестиционния процес в страната на основата на публично-частното партньорство". Изследването е разработено по договор с Георги Пирински, представител на Европейския парламент.

По време на форума в малката конферентна зала

В работата на форума взеха участие проф. д.ик.н. Румен Гечев, директор на Университетския център по устойчиво развитие, Георги Пирински, евродепутат, редовен член на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по бюджетен контрол и заместващ член в комисията по транспорт и туризъм на ЕП, участниците в изследователския екип доц. д-р Христина Николова, зам.-директор на Центъра, гл.ас. д-р Ивайло Беев, ас. д-р Петя Коралова, учени от различни катедри на университета.

Георги Пирински, проф. Румен Гечев и доц. Христина Николова (отдясно наляво)

Проф. Гечев оцени резултатите от направените анализи и посочи, че те са особено важни за инвестиционния процес в ЕС и в частност в България. Той изрази надежда, че присъстващите на форума експерти ще се включат в обсъжданията и дискусиите по темата.

Като инзключително важни за развитието на страната определи поставените въпроси Георги Пирински. Евродепутатът систематизира дискусионните теми, като се спря на възможностите за инвестиционен процес, публично-частното партньорство като сериозен фактор, финансовите инструменти за реализирането му, стратегия „Европа 2020". Той акцентира върху различните мотиви и интереси в публичния и частен сектор и регулирането на баланса между тях.

Евродепутатът Пирински (вдясно) систематизира дискусионните теми

В основния доклад по темата проф. Гечев открои структурата на изследването, потенциала на Българската банка за развитие за успешната реализация на публично-частното партньорство, „Националната компания индустриални зони" ЕАД като фактор за реализация, ключовите сектори и др. Той очерта и шестте договорни модела на публично-частното партньорство, тенденциите през последните години, направените транзакции през 2014 г. в ЕС с най-голям дял в транспорта и здравеопазването, финансирането на публично-частното партньорство чрез банково кредитиране или емисии на държавни облигации, практиките в Европейския съюз.

По време на презентацията на проф. Гечев

За "Стимулирането на инвестиционния процес при изграждане на включени в стратегията на ЕС железопътни транспортни коридори през територията на България на основата на публично-частното партньорство" говори доц. Христина Николова (на снимката долу).

 

Различни аспекти на интеграционния процес бяха коментирани от участниците във форума сред презентациите и по време на проведената дискусия.