UNWE
BG EN
ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ :: http://ucsd.unwe.bg/

ЗА НАС

Университетският Центърът за Устойчиво развитие (UCSD) е създаден през декември 2006 г. с Решение на Академичният съвет на Университета за национално и световно стопанство.

Неговата основна цел е организацията и осъществяването на интердисциплинарни изследвания обхващащи всички измерения на устойчивото развитие: социално, екологично, икономическо и институционално. Ето защо изследванията предполагат привличането на преподаватели и научни сътрудници от различни катедри на УНСС, както и от други висши учебни заведения и научни институции. Центърът разработва също методически и методологически материали за различни учебни курсове, свързани с проблематиката на устойчивото развитие.

  1. Управителният съвет на Центъра се състои от трима членове, както следва: Председател, проф.д.ик.н. Румен Гечев – директор на центъра, катедра "Икономикс" 
  2. доц. д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта", 
  3. гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на УС, катедра "Икономикс"