ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Центърът за устойчиво развитие (ЦУР) е създаден през декември 2006 г. с Решение на Академичният съвет на Университета за национално и световно стопанство в съответствие със Закона за висшето образование. Неговата основна цел е организацията и осъществяването на интердисциплинарни изследвания обхващащи всички измерения на устойчивото развитие: социално, екологично, икономическо и институционално. Ето защо изследванията предполагат привличането на преподаватели и научни сътрудници от различни катедри на УНСС, както и от други висши учебни заведения и научни институции. Центърът разработва също методически и методологически материали за различни учебни курсове, свързани с проблематиката на устойчивото развитие. 

Управителният съвет на Центъра се състои от трима членове, както следва:

Председател, проф.д.ик.н. Румен Гечев – директор на центъра,

преподавател в катедра "Икономикс" - УНСС

доц. д-р Христина Николова - член на управителния съвет

преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" - УНСС

гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на управителния съвет

преподавател в катедра "Икономикс" - УНСС


Контакти:

Web: http://www.ucsd.unwe.bg/

E-mail: ucsd@unwe.bg

Ph/Fax: +359 2 8195646

Cell Phone: +359 888 126019