UNWE
BG EN
ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ :: http://ucsd.unwe.bg/

Университетският Центърът за Устойчиво развитие (УЦУР) е създаден през декември 2006 г. с Решение на Академичният съвет на Университета за национално и световно стопанство. Неговата основна цел е организацията и осъществяването на интердисциплинарни изследвания обхващащи всички измерения на устойчивото развитие: социално, екологично, икономическо и институционално. Ето защо изследванията предполагат привличането на преподаватели и научни сътрудници от различни катедри на УНСС, както и от други висши учебни заведения и научни институции. Центърът разработва също методически и методологически материали за различни учебни курсове, свързани с проблематиката на устойчивото развитие.

Управителният съвет на Центъра се състои от седем членове, както следва: Председател, проф.д.ик.н. Румен Гечев (УНСС) – директор на центъра, проф.д-р Румен Брусарски (УНСС), доц.д-р Екатерина Тошева (УНСС), проф.д.х.н. Йончо Пеловски (Химико-технологичен и металургичен университет- София), проф. д-р Веселин Минчев (Зам. директор, Икономически институт на БАН), гл.ас. д-р Теодор Атанасов (СУ “Кл. Охридски”), гл.ас. д-р Щерьо Ножаров (УНСС).

Контакти:

Web: http://www.ucsd.unwe.bg/

E-mail: ucsd@unwe.bg

Ph/Fax: +359 2 8195646

Cell Phone: +359 888 126019